دینی قرآن عربی با سلام. صادق رمضانی هستم دبیر قرآن و دینی و عربی استان فارس شهرستان جهرم. این وبلاگ جهت استفاده همکاران محترم ودانش آموزان عزیز طراحی شده است. امید است با راهنمایی های ارزنده ی خود ما را بیشتر یاری فرمایید. شماره همراه 09171901868 باتشکر http://ramazani.mihanblog.com 2018-06-18T17:33:30+01:00 text/html 2018-01-15T11:27:01+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان مطالعات اجتماعی پایه ی هفتم نوبت اول دیماه 96 دبیرستان آینده سازان جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/419 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="3"> <b><font face="wingdings"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316777926/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">سؤالات امتحان <font size="4">مطالعات اجتماعی پایه ی هفتم</font> نوبت اول دیماه 96 دبیرستان آینده سازان جهرم </a></font></b> </font></span> text/html 2018-01-09T17:37:51+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان قرآن پایه هفتم نوبت اول دبیرستان حاتمی جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/418 <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"> <b><font size="4" face="wingdings"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316297942/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="">سؤالات امتحان قرآن&nbsp; پایه هفتم نوبت اول دبیرستان حاتمی جهرم سال تحصیلی 96-97 </a></font></b> </span> text/html 2018-01-09T12:20:57+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان پیام های آسمان نوبت اول دبیرستان حاتمی جهرم سال تحصیلی 96-97 http://ramazani.mihanblog.com/post/417 <span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"> <b><font size="3" face="wingdings"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316268934/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="">سؤالات امتحان پیام های آسمان پایه ی هشتم نوبت اول دبیرستان حاتمی جهرم سال تحصیلی 96-97&nbsp;</a></font></b> </span> text/html 2018-01-09T12:15:41+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان قرآن پایه نهم نوبت اول دبیرستان حاتمی جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/416 <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><b><font size="3" face="wingdings"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316268392/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%86%D9%87%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="">سؤالات امتحان قرآن پایه نهم نوبت اول دبیرستانهای حاتمی و آینده سازان جهرم سال تحصیلی96-97<br></a></font></b> </span> text/html 2018-01-09T12:12:02+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان قرآن پایه هشتم نوبت اول دبیرستان حاتمی جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/415 <span style="background-color: rgb(255, 204, 255);"> <b><font size="3" face="wingdings"><a href="http://s8.picofile.com/file/8316268118/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="">سؤالات امتحان قرآن&nbsp; پایه هشتم نوبت اول دبیرستان حاتمی جهرم سال تحصیلی 96-97&nbsp;</a></font></b> </span> text/html 2017-12-31T07:51:07+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سوالات امتحان نوبت اول درس عربی نهم دبیرستان حاتمی جهرم . دیماه 96 http://ramazani.mihanblog.com/post/414 <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><b><font size="4"><font face="wingdings"> <a href="http://s8.picofile.com/file/8315582142/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""> سوالات امتحان نوبت اول <font size="5">درس عربی نهم </font>دبیرستان حاتمی جهرم . دیماه 96</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8315582142/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8315582142/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""> </a> </font></font></b></span> text/html 2017-11-04T16:06:14+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی http://ramazani.mihanblog.com/post/413 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="4"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8310918592/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="">فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی1</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8310919134/ArabicAndFarsiWords1%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%871.pdf.html" target="_blank" title="">فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی2</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8310918834/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87_2.pdf.html" target="_blank" title="">فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8310918834/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87_2.pdf.html" target="_blank" title="">3</a></b></font></span> text/html 2017-07-22T08:28:04+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی شعر در صفحه ی ادبی و هنری روزنامه ی طلوع مورخ 96/4/31 http://ramazani.mihanblog.com/post/412 <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><b><font size="5" face="wingdings"> <a href="http://tolou.org/tolounews/img/2008/pa060001.jpg" target="_blank" title="">شعر&nbsp; در صفحه ی ادبی و هنری روزنامه ی طلوع مورخ 96/4/31</a> </font></b></span> text/html 2017-06-18T07:49:29+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمراات درس پیام های آسمان هشتم "ج" دبیرستان آینده سازان http://ramazani.mihanblog.com/post/410 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-18T06:55:30+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمرات درس پیام های آسمان هشتم "ب" دبیرستان آینده سازان http://ramazani.mihanblog.com/post/409 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-18T06:22:26+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمرات درس پیام های آسمان هشتم " الف " دبیرستان آینده سازان http://ramazani.mihanblog.com/post/408 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-17T16:21:39+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمرات درس عربی هشتم الف دبیرستان حاتمی http://ramazani.mihanblog.com/post/407 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-09T06:29:57+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی آزمون هماهنگ عربی پایه نهم - استان فارس - خرداد 96 http://ramazani.mihanblog.com/post/405 <a href="http://s9.picofile.com/file/8297245876/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="5" face="wingdings"><b>آزمون هماهنگ عربی پایه ی نهم - استان فارس - خرداد 96 </b></font></span></font></a> text/html 2017-06-09T06:18:54+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات پیام های آسمان پایه ی هشتم - خرداد 96 - دبیرستان آینده سازان جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/404 <a href="http://s8.picofile.com/file/8297245618/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4" face="wingdings"><b>سؤالات پیام های آسمان پایه ی هشتم - خرداد 96 - دبیرستان آینده سازان جهرم </b></font></span></font></a> text/html 2017-06-09T06:10:57+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان عریی پایه ی هشتم خرداد 96 - دبیرستان حاتمی جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/403 <font size="4"> <a href="http://s8.picofile.com/file/8297244918/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font color="#FF0000"><b><font face="wingdings">سؤالات امتحان عریی پایه ی هشتم خرداد 96 - دبیرستان حاتمی جهرم <br>&nbsp;دبیر صادق رمضانی </font></b></font></span></a> </font>