دینی قرآن عربی با سلام. صادق رمضانی هستم دبیر قرآن و دینی و عربی استان فارس شهرستان جهرم. این وبلاگ جهت استفاده همکاران محترم ودانش آموزان عزیز طراحی شده است. امید است با راهنمایی های ارزنده ی خود ما را بیشتر یاری فرمایید. شماره همراه 09171901868 باتشکر http://ramazani.mihanblog.com 2017-01-19T00:08:06+01:00 text/html 2017-01-17T13:48:04+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سؤال آمادگی دفاعی نهم - نوبت اول http://ramazani.mihanblog.com/post/388 <span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"> <font size="4"><b><font face="wingdings"><a href="http://s2.picofile.com/file/8282786084/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C.docx.html" target="_blank" title=""><font color="#3333FF"></font></a><font size="3" color="#3333FF"><a href="http://s3.picofile.com/file/8282808592/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#3333FF">نمونه سؤال آمادگی دفاعی نوبت اول پایه ی نهم </font><font color="#FF0000">- دی ماه 95 -</font> <font color="#009900">دبیرستان آینده سازان جهرم&nbsp;</font></a></font></font></b></font> </span> text/html 2017-01-11T17:48:41+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سؤال آمادگی دفاعی نهم - نوبت اول http://ramazani.mihanblog.com/post/387 <span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><b><font face="wingdings" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8282088276/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سؤال آمادگی دفاعی نهم - نوبت اول</a></font></b></span> text/html 2017-01-11T10:31:14+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سؤال عربی هفتم نوبت اول - دیماه 95 http://ramazani.mihanblog.com/post/386 <b><font face="wingdings" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><a href="http://s9.picofile.com/file/8282033800/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سؤال <font color="#FF0000">عربی هفتم نوبت اول</font> دیماه 95 دبیرستان حاتمی جهرم</a></span> </font></b> text/html 2017-01-11T09:26:23+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول دیماه 95 http://ramazani.mihanblog.com/post/384 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><font face="wingdings" size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8282034726/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_2_.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سؤال <font color="#009900">عربی هشتم نوبت اول</font> دیماه 95 دبیرستان حاتمی جهرم</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8282034726/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_2_.pdf.html" target="_blank" title=""><br><br></a></font></b></span> text/html 2017-01-09T20:53:30+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی مقاله «بررسی شیوه های تدریس افعال در زبان عربی» http://ramazani.mihanblog.com/post/383 <font face="impact" size="5"><b><font color="#009900">مقاله</font> <font color="#FF0000">«بررسی شیوه های تدریس افعال در زبان عربی»</font> <font color="#009900">که توسط آقای عباسی نوشته شده</font> <font color="#009900">است و در شماره 102 رشد معارف به چاپ رسیده است به دوستان تقدیم می شود.</font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">&nbsp;&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8281866500/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8281866500/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81.pdf.html" target="_blank" title=""> <font face="courier new,courier,monospace">دانلود فرمایید</font></a></span><a href="http://s8.picofile.com/file/8281866500/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81.pdf.html" target="_blank" title=""><br></a><br><br></b></font> text/html 2017-01-09T08:04:38+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال آمادگی دفاعی نهم نوبت اول http://ramazani.mihanblog.com/post/382 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font face="wingdings" size="5"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8281777000/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85.docx.html" target="_blank" title="">نمونه سوال آمادگی دفاعی نهم نوبت اول</a></b></font> </span> text/html 2017-01-04T10:15:31+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال پیام های آسمان پایه ی هشتم نوبت اول - دیماه 95 http://ramazani.mihanblog.com/post/381 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#FF9966" size="4" face="wingdings"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8281201868/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C_123%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%8795.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سوال پیام های آسمان پایه ی هشتم نوبت اول دبیرستان آینده سازان جهرم</a><br><br><br></b></font></span> text/html 2017-01-02T15:05:17+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال قرآن پایه ی نهم http://ramazani.mihanblog.com/post/380 <a href="http://s9.picofile.com/file/8280967826/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%86%D9%87%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#FF0000"><b><font face="wingdings" size="4">نمونه سوال قرآن نهم پایه ی نهم دبیرستان حاتمی جهرم دیماه 95 </font></b></font></span></a> text/html 2017-01-02T15:01:30+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال قرآن پایه ی هشتم دبیرستان حاتمی جهرم دیماه 95 http://ramazani.mihanblog.com/post/379 <a href="http://s9.picofile.com/file/8280967642/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="wingdings"><b><font size="4">نمونه سوال قرآن پایه ی هشتم دبیرستان حاتمی جهرم دیماه 95</font></b></font></span></font></a> text/html 2017-01-02T14:52:50+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال قرآن پایه ی هفتم http://ramazani.mihanblog.com/post/378 <a href="http://s8.picofile.com/file/8280966768/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""> <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font face="wingdings" size="4"><b>نمونه سوال قرآن پایه ی هفتم دبیرستان حاتمی جهرم دیماه 95 </b></font></span></font> </a> text/html 2016-11-10T18:08:07+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی محاسن کتاب های عربی متوسطه ی اول http://ramazani.mihanblog.com/post/377 <font face="wingdings" size="6" color="#009900"><b>سلام<br>از جمله مزایای کتاب های عربی متوسطه اول نسبت به قبل این است که قواعد بیشتر است ولی تکیه اصلی بر شناخت است و تشخیص توسط دانش آموز و نه ساخت فعل و یا صرف صیغه ها. یعنی دانش آموز به روش بومی سازی فارسی قواعد عربی را یاد می گیرد و علاقه او به زبان قرآن هم بیشتر می شود.<br>با تشکر<br>صادق رمضانی<br> </b></font> text/html 2016-10-28T17:35:25+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی طرح درس سالانه ی عربی هفتم و هشتم و نهم http://ramazani.mihanblog.com/post/376 <font size="6"> <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><b><font face="wingdings"> <a href="http://nemonasoal.blog.ir/post/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87" target="_blank" title="">طرح درس سالانه ی عربی هفتم و هشتم و نهم</a> </font></b></span> </font> text/html 2016-10-28T17:05:52+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی قرائت قرآن http://ramazani.mihanblog.com/post/375 <b><font size="5" face="wingdings"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272558850/photo_2016_10_28_20_35_26.jpg" target="_blank" title="">صفحه 21 قرآن هشتم</a></font></b><b><font size="5" face="wingdings"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272558850/photo_2016_10_28_20_35_26.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8272558850/photo_2016_10_28_20_35_26.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8272558850/photo_2016_10_28_20_35_26.jpg" class="shrinkToFit" width="342" height="609"></a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8272559542/13940629000704.mp3.html" target="_blank" title="">قرائت صفحه 21 قرآن هشتم</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8272558850/photo_2016_10_28_20_35_26.jpg" target="_blank" title=""></a></font></b> text/html 2016-10-28T16:59:50+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال عربی هفتم سه درس اول http://ramazani.mihanblog.com/post/374 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><b><font size="6" face="wingdings"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272558418/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_1_3.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سوال عربی هفتم سه درس اول</a></font></b> </span> text/html 2016-10-28T16:39:22+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی عربی نهم چاپ95 http://ramazani.mihanblog.com/post/373 <font size="6"><b><font face="wingdings">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272556118/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C9_%DA%86%D8%A7%D9%BE95.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp; دانلود کتاب عربی نهم چاپ 95</a></span> </font></b></font>