دینی قرآن عربی با سلام. صادق رمضانی هستم دبیر قرآن و دینی و عربی استان فارس شهرستان جهرم. این وبلاگ جهت استفاده همکاران محترم ودانش آموزان عزیز طراحی شده است. امید است با راهنمایی های ارزنده ی خود ما را بیشتر یاری فرمایید. شماره همراه 09171901868 باتشکر http://ramazani.mihanblog.com 2017-11-17T15:13:16+01:00 text/html 2017-11-04T16:06:14+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی http://ramazani.mihanblog.com/post/413 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="4"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8310918592/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="">فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی1</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8310919134/ArabicAndFarsiWords1%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%871.pdf.html" target="_blank" title="">فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی2</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8310918834/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87_2.pdf.html" target="_blank" title="">فرهنگ دوزبانه تصویری عربی فارسی</a><a href="http://s8.picofile.com/file/8310918834/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87_2.pdf.html" target="_blank" title="">3</a></b></font></span> text/html 2017-07-22T08:28:04+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی شعر در صفحه ی ادبی و هنری روزنامه ی طلوع مورخ 96/4/31 http://ramazani.mihanblog.com/post/412 <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><b><font size="5" face="wingdings"> <a href="http://tolou.org/tolounews/img/2008/pa060001.jpg" target="_blank" title="">شعر&nbsp; در صفحه ی ادبی و هنری روزنامه ی طلوع مورخ 96/4/31</a> </font></b></span> text/html 2017-06-18T07:49:29+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمراات درس پیام های آسمان هشتم "ج" دبیرستان آینده سازان http://ramazani.mihanblog.com/post/410 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-18T06:55:30+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمرات درس پیام های آسمان هشتم "ب" دبیرستان آینده سازان http://ramazani.mihanblog.com/post/409 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-18T06:22:26+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمرات درس پیام های آسمان هشتم " الف " دبیرستان آینده سازان http://ramazani.mihanblog.com/post/408 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-17T16:21:39+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمرات درس عربی هشتم الف دبیرستان حاتمی http://ramazani.mihanblog.com/post/407 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-06-09T06:29:57+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی آزمون هماهنگ عربی پایه نهم - استان فارس - خرداد 96 http://ramazani.mihanblog.com/post/405 <a href="http://s9.picofile.com/file/8297245876/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="5" face="wingdings"><b>آزمون هماهنگ عربی پایه ی نهم - استان فارس - خرداد 96 </b></font></span></font></a> text/html 2017-06-09T06:18:54+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات پیام های آسمان پایه ی هشتم - خرداد 96 - دبیرستان آینده سازان جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/404 <a href="http://s8.picofile.com/file/8297245618/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_96_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4" face="wingdings"><b>سؤالات پیام های آسمان پایه ی هشتم - خرداد 96 - دبیرستان آینده سازان جهرم </b></font></span></font></a> text/html 2017-06-09T06:10:57+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان عریی پایه ی هشتم خرداد 96 - دبیرستان حاتمی جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/403 <font size="4"> <a href="http://s8.picofile.com/file/8297244918/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><font color="#FF0000"><b><font face="wingdings">سؤالات امتحان عریی پایه ی هشتم خرداد 96 - دبیرستان حاتمی جهرم <br>&nbsp;دبیر صادق رمضانی </font></b></font></span></a> </font> text/html 2017-06-09T06:08:33+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان عربی هفتم خرداد 96- دبیرستان حاتمی جهرم http://ramazani.mihanblog.com/post/402 <font size="4"> <a href="http://s8.picofile.com/file/8297244534/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""> <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><b><font face="wingdings">سؤالات امتحان عربی پایه ی هفتم - خرداد 96 - دبیرستان حاتمی جهرم&nbsp;</font></b></span></font></a><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"></span></font> </font> text/html 2017-06-07T11:43:11+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال پیام های آسمان پایه نهم خرداد ماه سال تحصیلی 95-96 استان فارس http://ramazani.mihanblog.com/post/400 <a href="http://s9.picofile.com/file/8297095718/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_95_96.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(102, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="wingdings">نمونه سوال پیام های آسمان پایه نهم&nbsp; خرداد ماه سال تحصیلی 95-96&nbsp; استان فارس</font></b></font></span></font></a> text/html 2017-06-07T11:06:28+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی نمونه سوال پیام های آسمان پایه هشتم خرداد 96 http://ramazani.mihanblog.com/post/399 <a href="http://s8.picofile.com/file/8297092642/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7_96_%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="5" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><b><font face="impact">نمونه سوال پیام های آسمان پایه هشتم خرداد 96 </font></b></span></font></a> text/html 2017-05-31T07:51:16+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سؤالات امتحان قرآن پایه هشتم نوبت دوم - خرداد 96 http://ramazani.mihanblog.com/post/398 <a href="http://s9.picofile.com/file/8296452176/قرآن_هشتم.pdf.html" target="_blank" title=""><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font color="#000099"><b><font face="wingdings" size="4">&nbsp;سؤالات امتحان قرآن پایه هشتم نوبت دوم - خرداد 96 - دبیرستان حاتمی جهرم</font></b></font></span><br></a><br> text/html 2017-05-31T07:39:04+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی سوالات امتحان قرآن پایه هفتم نوبت دوم - خرداد 96 http://ramazani.mihanblog.com/post/397 <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#000099"><b><font face="wingdings" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8296450818/قرآن_هفتم.pdf.html" target="_blank" title="">سوالات امتحان قرآن پایه هفتم نوبت دوم - خرداد 96&nbsp; -&nbsp; دبیرستان حاتمی جهرم</a></font></b></font></span> text/html 2017-05-10T09:25:15+01:00 ramazani.mihanblog.com صادق رمضانی عکس یادگاری کلاس نهم "الف "دبیرستان حاتمی http://ramazani.mihanblog.com/post/396 <a href="http://s9.picofile.com/file/8294525242/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8294525242/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8294525242/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.jpg" class="shrinkToFit" height="347" width="473"></a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8294525242/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.jpg" target="_blank" title=""><font face="wingdings"><b><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4">عکس یادگاری کلاس نهم "الف" دبیرستان حاتمی جهرم سال تحصیلی 95-96</font><br><font size="4">20 اردیبهشت 96</font></span></font></b></font></a><br>